Svarbiausi teisės aktai - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

ĮSAKYMAI

2005 m. gruodžio 30 d LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 153-5657).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268649&p_query=&p_tr2=

2007 m. rugpjūčio 1d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-630 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 153–5657; 2007, Nr. 88-3492).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302713&p_query=&p_tr2=

HIGIENOS NORMOS

Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai HN 21:2011 (Žin., 2011, Nr. 103-4858). http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404809

Mokykliniai vadovėliai HN 22:2003 (Žin., 2003, Nr. 58-2621).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=213275&p_query=&p_tr2=

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248354&p_query=&p_tr2=

Mokyklinės prekės HN 41:2003 Nr. (Žin., 2003, Nr. 179-6637).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=218884&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246997&p_query=&p_tr2=

ĮSTATYMAI

LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886, (Žin., 2002, Nr. 56-2225). http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167900&p_query=&p_tr2=

LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 33-807).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279424

LR narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 1998, Nr. 8-161).
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385610

LR alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr.44-1073).
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416286