Kaunas – sveikas miestas - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

KAUNAS KURS SVEIKATAI PALANKŲ TURIZMĄ!

2017 m. balandžio 24 d. Rygoje vykusioje konferencijoje „Sveikata visose politikos srityse – nuo politikos iki praktikos“ Kaunas sutiko kartu su kitais, sveikų miestų tinkle dalyvaujančiais, kaimyninių valstybių miestais ir organizacijomis dalyvauti projekte „Rygos iniciatyva“.

„Rygos iniciatyva“ – tai tarptautinis projektas, kurį inicijuoja Rygos miesto savivaldybė. Projektas orientuotas į sveikatai palankaus turizmo sektoriaus kūrimą bei tobulinimą. „Rygos iniciatyvos“ tikslas – tarnauti ne tik savo žmonėms, bet ir projekto dalyviams, t.y. visuomenės sveikatos bei sveiko turizmo paslaugas, kurias miestai teikia savo gyventojams, padaryti prieinamas ir kitų projekte dalyvaujančių miestų gyventojams. 

Projektą palaiko Pasaulinė sveikatos organizacija bei Europos Komisija. Nors eurokomisaras V. Andriukaitis negalėjo tiesiogiai dalyvauti konferencijoje, tačiau video pranešimo metu pasveikino konferencijos dalyvius ir paskatino drąsiai imtis naujų idėjų įgyvendinimo. V. Andriukaitis tiki, jog ši iniciatyva yra puikus pavyzdys kaip bendradarbiavimas gali padėti išlaikyti bei gerinti gyventojų sveikatą, taip pat įgalinti žmones pačius atsakingai ir tinkamai rinktis laisvalaikį.

Pasaulinės sveikatos organizacijos Sveikų miestų tinklo vadovė Monika Kosinska video pranešimo metu taip pat linkėjo sėkmės kuriant ir įgyvendinant projekto veiklas. Sveikų miestų tinklas suteikia galimybę dalintis idėjomis tarp miestų narių bei kurti bendrus projektus, taip į gyventojų sveikatos išsaugojimo ir gerinimo veiksmus įtraukiant politikos, vietinės valdžios atstovus.  

Konferencijoje taip pat buvo pristatyta sėkminga Rygos miesto patirtis visuomenės sveikatos politikos įgyvendinime, gerinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, skatinant sveiko miesto plėtrą. Svečiai iš Baltarusijos bei Rusijos pasidalino savo vykdomomis veiklomis, idėjomis, kaip prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo.

Konferencijos metu Rygos miesto, Rusijos „Sveikų miestų, kaimų ir vietovių“asociacijos, Kauno ir Gorki miestų atstovai (nuotraukoje iš kairės: Nils Ušakovs, Oleg Kuvshinnikov, Rasa Šnapštienė, Oksana Ogorodnikova) pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir taip įsipareigojo iki šių metų pabaigos sukurti sveiko turizmo paslaugų paketą, kuriuo galės naudotis ne tik miesto gyventojai, bet ir svečiai iš kitų valstybių.

Daugiau informacijos: Iveta Kučinskaitė, visuomenės sveikatos specialistė, tel. (8 37) 45 47 17, el. p. healthycities@kaunovsb.lt.

Sveiko miesto pagrindas - sveikatai palanki aplinka

2014 metais Kaunas įstojo į Pasaulio sveikatos organizacijos „Sveikų miestų“ tinklą.  Jo pagrindiniai tikslai yra žmonių sveikatos gerinimas, sveikatos netolygumų mažinimas bei lyderystės ir visa apimančios aktyvios sveikatos politikos stiprinimas. Kiekviename penkerių metų tinklo veiklos etape miestų narių koordinatoriai yra įsipareigoję kartu su miesto valdžia bei kitomis institucijomis vykdyti veiklas ir daugiausia dėmesio skirti nustatytoms prioritetinėms temoms. 2018 metai bus paskutinieji VI etapo metai.

Kadangi apie 69 proc. Europos regiono žmonių gyvena miestuose, itin didelis dėmesys VI „Sveikų miestų“ tinklo veiklos etape pradėtas skirti sveikatai palankios aplinkos kūrimui. Žmonių sveiko gyvenimo galimybės yra glaudžiai susijusios su aplinkos sąlygomis, kuriose jie gimsta, auga, dirba bei sensta. Gyvenimas mieste gali veikti gyventojų sveikatą priklausomai nuo būsto kokybės, miesto struktūros, architektūros, rekreacinių ir miesto žaliųjų erdvių prieinamumo, transporto infrastruktūros išvystymo, aplinkos taršos ir daugelio kitų veiksnių. Sveikatai palankioje aplinkoje besivystančios bendruomenės yra labiau gebančios prisitaikyti prie naujų ar nepalankių situacijų, ekonominių, socialinių bei aplinkos pokyčių, taip pat geriau susidoroja su krizėmis ar kitais sunkumais.

2017 m. birželio 27–29 d. Vokietijoje vyko Europos konferencija „Biologinė įvairovė ir sveikata klimato kaitos metu“, kurioje svarbiausia nagrinėjama tema buvo sveikos aplinkos kūrimas, žaliųjų miesto erdvių ir biologinės įvairovės įtaka žmogaus sveikatai. Pagrindiniai veiksmai, kuriuos įvykdžius, bus pasiekta teigiama įtaka sveikatai yra:

  • sveikatai palankaus transporto skatinimas;
  • sveiko miesto struktūros kūrimas;
  • būsto konstrukcijų tobulinimas ir atsinaujinančios energijos naudojimas.

Po konferencijos Pasaulio sveikatos organizacija parengė rekomendacijų santrauką dėl miestų žaliųjų plotų kūrimo ir tvarkymo. Šioje santraukoje pateikiami specialistų-praktikų patarimai, kaip maksimaliai padidinti miesto žaliųjų erdvių naudą gyventojų sveikatai. Kauno miestas rodo tinkamą pavyzdį kitiems „Sveikų miestų“ tinklo nariams, kaip gerinti sveikatai palankius miesto žaliuosius plotus, pritraukti daugiau lankytojų. Puikūs veiksmų pavyzdžiai: neseniai pastatytas amfiteatras Kauno pilies šlaite, tinkantis tiek kultūriniams renginiams, tiek poilsiui; miesto parkų rekonstrukcija, kuri paskatins aktyvesnį įvairių amžiaus grupių gyventojų laisvalaikį, tai pat sustiprins bendruomenes, kurios galės vykdyti savo veiklas visiems patrauklioje vietoje.

Žalioji miesto erdvė ne tik gerina gyventojų sveikatą, tarpusavio socialinius ryšius, bet ir kuria teigiamą miesto įvaizdį. Gyventojai savo privačią erdvę taip pat gali paversti sveikatai palankia ir taip prisidėti prie sveiko miesto kūrimo. 

Daugiau informacijos: Iveta Kučinskaitė, visuomenės sveikatos specialistė, tel. (8 37) 45 47 17, el. p. healthycities@kaunovsb.lt.

Bendras Kauno ir Lenkijos miesto Elko projektas

Kauno ir Elko (Lenkija) miesto savivaldybės kartu rengia projektą „Tarpvalstybinis turizmo vystymas gamtos ir kultūros paveldo objektuose Elke ir Kaune“, finansuojamą Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos. Šio projekto tikslas – skatinti naudojimąsi gamtos ir kultūros paveldo objektais turizmo reikmėms Elke ir Kaune. Projekto metu Kaune bus įrengti keturi interaktyvūs lauko infoterminalai su istorine informacija, Kauno pilies šlaite bus pastatytas amfiteatras.

Praėjus pusei metų nuo projekto pradžios, birželio 21-23 dienomis Elko miesto savivaldybė pakvietė Kauno delegaciją į dviračių žygį, skirtą susipažinti su projekto metu tvarkoma Elko ežero pakrante, pasidalinti idėjomis apie projekto vystymą. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure dirbanti visuomenės sveikatos specialistė Iveta teigia, kad dalyvavimas projekte naudingas ne tik dėl galimybės gerinti ir plėsti pramogų pasiūlą turistams, bet ir dėl įvairių sričių specialistų įtraukimo į projekto veiklas. Kauno delegaciją sudarė 15 žmonių iš skirtingų organizacijų bei įstaigų. Susitikimų metu buvo aptarta kaip kiekvienas iš narių galėtų prisidėti prie projekto veiklų vykdymo ar viešinimo.

Projekto metu kuriamas sveikatai palankus turizmas, o kartu ir patrauklus bei sveikas miestas.

Informaciją parengė: Iveta Kučinskaitė, visuomenės sveikatos specialistė, tel. (8 37) 45 47 17, el. p. healthycities@kaunovsb.lt.

Kaunas – sveikas miestas

Kauno miestas dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikų miestų judėjime. „Sveikas miestas“ yra vertybiniu pagrindu sukurta Pasaulio sveikatos organizacijos programa suteikianti galimybę miesto valdžiai ir bendruomenėms skatinti miestiečių sveikatingumą ir gerovę naudojantis įrodymais pagrįstomis priemonėmis ir inovatyviomis idėjomis. Projektą kuruoja ir įgyvendina Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Sveiko miesto judėjimas – tai politinis, kompleksinis ir tarpsektorinis projektas, skirtas dalintis gerąja patirtimi, žiniomis, mokslu bei praktika tarp Europos Sveikų miestų tinklo, kuri gali būti panaudojama sveikatos propagavimui visose savivaldos politikose. Vienas iš pagrindinių Sveiko miesto judėjimo tikslų yra skatinti solidarumą, bendradarbiavimą ir darbo ryšius tarp Europos miestų ir vietos valdžios institucijų. Tai miestams patrauklus ir aktualus projektas įvairiuose Europos regiono miestuose, ypatingai propaguojamas šalyse su stipriomis visuomenės sveikatos tradicijomis.

Sveikas miestas įsipareigoja nuolat kurti ir tobulinti fizinę ir socialinę aplinką mieste bei plėsti bendruomeninius resursus, kurie leistų miestiečiams propaguoti sveiką gyvenimą, plėsti savo potencialą ir klestėjimą. Sveiko miesto judėjimas siekia sveikatą politinėje darbotvarkėje laikyti prioritetiniu aspektu bei kurti stiprų visuomenės sveikatos judėjimą savivaldos lygmeniu. Judėjimas remiasi lygybės propagavimo, solidarumo bei tarpsektorinio bendradarbiavimo visuomenės sveikatinimo tikslams principais savivaldybės lygmenyje. Sveiko miesto judėjimas siekia jungti ir bendradarbiauti su privačiomis, savanoriškomis ir bendruomeninėmis organizacijomis, kurios dirba sveikatos labui.

Sveiko miesto prioritetai, tikslai ir įsipareigojimai pateikiami Europos Sveikų miestų fazė IV (2014–2018) dokumente. Miestas, tapdamas Europos Sveikų miestų tinko nariu, įsipareigoja bendriems tikslams mažinti egzistuojančius sveikatos netolygumus, stiprinti lyderystę ir atsakingą valdymą iškeliant sveikatą kaip vertybę kiekvienoje savivaldos srityje priimant sprendimus bei nukreipiant juos geresnės gyventojų sveikatos siekiui.

Sveiko miesto projektu Kauno mieste bus siekiama tiek miestiečiams prieinamų sveikatinimo veiklų įgyvendinimo, sveikatos raštingumo didinimo, tiek politinių sprendimų įsipareigojimo sveikatos labui.

Daugiau informacijos: Iveta Kučinskaitė, visuomenės sveikatos specialistė, tel. (8 37) 45 47 17, el. p. healthycities@kaunovsb.lt.